Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

a) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://dekorpedia.pl/ (dalej: „Serwis”).

b) Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne, z wyjątkiem sytuacji, gdy za korzystanie z niektórych usług Serwisu wymagana jest opłata, o czym użytkownicy są informowani w trakcie procesu korzystania z tych usług.

c) Serwis prowadzony jest przez właściciela dekorpedia.pl (dalej: „Właściciel”). d) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz Polityki prywatności.

Prawa autorskie i własność intelektualna

a) Wszelkie materiały zamieszczone w Serwisie (w tym teksty, zdjęcia, filmy) są chronione prawami autorskimi oraz innymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej.

b) Właściciel zastrzega sobie prawo do wyłącznego korzystania z praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie, w tym do ich wykorzystywania, zwielokrotniania, rozpowszechniania i wprowadzania zmian.

c) Kopiowanie, powielanie, dystrybucja lub modyfikacja treści zamieszczonych w Serwisie jest zabronione, chyba że uzyskano na to wyraźną zgodę Właściciela.

Korzystanie z Serwisu

a) Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

b) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez użytkowników Serwisu w wyniku niezgodnego z prawem lub niewłaściwego wykorzystania Serwisu.

c) Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, wynikłe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od niego okoliczności.

d) Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego ograniczenia dostępu do Serwisu, bez podania przyczyn.

e) Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

f) Użytkownicy Serwisu mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności zabrania się im umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, szkalującym, wulgaryzmów, czy treści pornograficznych.

Polityka prywatności

a) Właściciel Serwisu przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz Polityki prywatności, dostępnej na stronie https://dekorpedia.pl/polityka-prywatnosci/.

b) Użytkownicy Serwisu, korzystając z Serwisu, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Właściciela swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

Reklamacje i zawiadomienia

a) W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub zawiadomień dotyczących działania Serwisu, prosimy o kontakt z Właścicielem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://dekorpedia.pl/kontakt/.

b) Wszelkie reklamacje lub zawiadomienia będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

Postanowienia końcowe

a) Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. b) Zmiany regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania w Serwisie.

c) Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza akceptację tych zmian przez użytkownika.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

e) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Back to top button